Trung Tâm Nghiên cứu và Giảng Dạy UNIVERSE/CITY MIKAËL (UCM, website: www.ucm.center) là một Tổ chức Phi lợi nhuận được thành lập ở nhiều quốc gia trên thế giới kể từ năm 2001. Sứ mệnh của chúng tôi là trình bày giảng dạy cấp tiến về giấc mơ, dấu hiệu và ngôn ngữ biểu tượng, trí tuệ cảm xúc, hạnh phúc, sức khỏe và lan tỏa lối sống thuần thực vật, thực phẩm thuần thực vật, thiền định và yoga.

UCM tập hợp nhiều nhân tài trong các lĩnh vực giảng dạy, xuất bản, dịch thuật, sức khỏe và phúc lợi, cũng như nghệ thuật và khoa học công nghệ thông tin.

Thông qua công việc của mình, những giảng viên, tác giả và các nhà sáng lập truyền cảm hứng đông đảo người tham dự phát triển những phẩm chất tốt đẹp nhất của con người thông qua nghiên cứu đa chiều kích của nhận thức và áp dụng Ngôn ngữ Biểu tượng.

CÔNG TY TNHH UCM VIỆT NAM TEACHING & RESEARCH CENTER được thành lập nhằm lan tỏa kiến thức cấp tiến này giúp phát triển trí tuệ và bình an nội tâm. 
The Universe/City Mikaël (UCM) Teaching & Research Center, is an international Non-Profit Organization established in many countries around the world since 2001. Our Mission is to present advanced education on dreams, signs & symbolic language, emotional intelligence, well-being, health and to promote vegetarian & vegan food, meditation & yoga.

Up until now, UCM has brought their profound knowledge to over 45 countries all over the world!
Through their works, UCM hopes to inspire people to develop the most beautiful human qualities, and research on the multi-dimensions of consciousness.

UCM VIETNAM TEACHING & RESEARCH CENTER is founded to continue to diffuse this progressive knowledge to help develop wisdom and inner peace.

All of us at UCM Vietnam wish you peacefulness, health and a wonderful spiritual journey!