Đăng ký combo 5 Khoá 2021

(10 tiếng giảng dạy + bài thiền bằng tiếng Anh/ tiếng Việt)
Giảm 30% Học phí => 2,100,000đ  3,000,000đ

25 tháng 8 2020

Thiên thần 11 Lauviah

Giá trị: 600.000 VND

Tháng 10 2020

Thiên thần 16 Hekamiah

Giá trị: 600.000 VND

Tháng 4 2021

Thiên thần 23 Melahel

Giá trị: 600.000 VND

Tháng 7 2021

Thiên thần 27 Yerathel

Giá trị: 600.000 VND

Tháng 8 2021

Thiên thần 34 Lehahiah

Giá trị: 600.000 VND

Lưu ý: Mỗi khoá học được thiết kế với nội dung riêng lẻ, đặc biệt.
Bạn có thể học khoá mình thích mà không cần phải học khoá đầu tiên mới có thể học các khoá tiếp theo.